Regulaminy

Regulamin Płatności

 1. Rezerwacji należy dokonywać pocztą e-mail pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 506539055
 2. Po dokonaniu rezerwacji gość otrzymuje drogą elektroniczną potwierdzenie rezerwacji wraz z numerem konta do wpłaty zadatku.
 3. Płatność należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie ustalonym z recepcją w wysokości 30% kosztów pobytu wpisując w tytule przelewu nazwisko oraz numer rezerwacji.
 4. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Dworku nad Białką.
 5. Dworek nad Białką zastrzega sobie prawo usunięcia rezerwacji w przypdku nie wpłyniecia opłaty rezerwacyjnej do 5 dni do daty wykonania rezerwacji.
 6. Zadatek podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji do 21 dni przed przyjazdem. Po upływie tego terminu zadatek nie podlega zwrotowi. Rezerwację można przesunąć na inny dogodny termin (w miarę dostępności miejsc noclegowych) w terminie do 21 dni przed przyjazdem.
 7. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 8. Niestawienie się gościa do godziny 10 rano dnia następnego (dzień później od planowanego dnia przyjazdu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z recepcją.
 9. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
 10. Wszelkie reklamacje prosimy składać pisemnie w recepcji, listownie lub pocztą e-mail (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).

Regulamin obiektu

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie Dworku nad Białką, znajdującego się w Czarnej Górze przy ul. Tatrzańska 4
 2. Doba noclegowa ropoczyna się o godzinie 16:00 i trwa do godziny 11:00 następnego dnia.
 3. Podstawą do zameldowania Gościa w pokoju jest okazanie przez niego dowodu osobistego lub paszportu oraz podpisanie Karty Meldunkowej
 4. Przyjazdy oraz wyjazdy z obiektu możliwe są w godzinach 7.00 – 23.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję.
 5. Uwzględniamy życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 6. Dworek nad Białką świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do Recepcji, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 7. Dworek nad Białką dołoży wszelkich starań, by swoim Gościom zapewnić: Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku, Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji dotyczących Gości, Profesjonalną i uprzejmą obsługę,sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie.
 8. Podmiot prowadzący „Dworek nad Białką” nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze, biżuterię, i inne rzeczy ruchome wniesione przez Gościa.
 9. Gość powinien zawiadomić recepcję pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 10. Gość naszego obiektu jest zobowiązany do odszkodowania za wszelkie szkody w tym uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność lub z przyczyn, za które ponoszą odpowiedzialność odwiedzające go osoby.Zgubienie karty do pokoju lub kluczy wiąże się z obciążeniem Gościa kosztem 50 zł
 11. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszystkie dobra i usługi wykorzystane w trakcie pobytu. W przypadku gdy Gość nie zgłosi faktu skorzystania z dobra lub usługi przy wyjeździe, podmiot prowadzący „Dworek nad Białką” zastrzega sobie prawo do obciążenia konta klienta.
 12. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 13. Gość „Dworku nad Białką” nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 14. W obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 6.00.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju. Palenie tytoniu jest dozwolone tylko w oznaczonych miejscach.
 16. „Dworek nad Białką” może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu naruszył obowiązujący regulamin lub wyrządził szkodę w mieniu obiektu lub gości, albo szkodę na osobie gości, pracowników „Dworku nad Białką” albo innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania obiektu.
 17. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa oraz na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, przedmioty zostaną przechowa przez 3 miesiące w obiekcie na koszt i ryzyko Gościa.
 18. Osoby odwiedzające gości „Dworku nad Białką” mogą przebywać w obiekcie w godzinach 7.00 – 23.00.
 19. Parking udostępniony gościom jest niestrzeżony i bezpłatny.
 20. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za niedogodności od niego niezależne, np : przerwy w dostawie prądu lub wody
 21. Reklamacje prosimy składać pisemnie, listownie lub pocztą elektroniczną. Zastrzegamy sobie czas na rozpatrzenie reklamacji do 14 dni.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rezerwacji, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że :

Administratorem danych osobowych pozyskanych w procesie rezerwacji w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jest Mariusz Modła ul. Tatrzańska 4 Czarna Góra 34-532


Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest system rezerwacji online Hotres.pl, który należy do firmy LEMONPIXEL.pl Roman Korczyński z siedzibą w Jeleniej Górze 58-570 ul. Młyńska 12A nazywany dalej Hotres.pl

 

Dane osobowe

 1. Na potrzeby procesu rezerwacji / wystawienia dokumentu sprzedaży pobierane są dane osobowe Gościa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji procesu rezerwacji.
   
 2. Gość posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania.
 3. Opcjonalna zgoda Gościa na przetwarzanie danych w celach marketingowych wymaga zaznaczenia odpowiedniego pola typu ‘checkbox’ w procesie rezerwacji.

  Zgoda ta może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na
  adres e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   
 4. Szczegółowe cele i zakres przetwarzania danych osobowych w systemie Hotres określone są w załączniku.
   

Zobowiązania Administratora

 1. Administrator zapewnia, że dane osobowe Gościa nie są udostępniane osobom trzecim i w tym zakresie podejmie niezbędne środki i zapewni wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia w celu realizacji przedmiotowego zapewnienia.
   
 2. Administrator zachowuje prawo udostępnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym (Podprocesorzy) oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa powszechnie obowiązującego. W szczególności dotyczy to podmiotów jakich jak : systemy realizujące płatności online oraz oprogramowanie recepcji.
   
 3. Administrator zobowiązany jest do dotrzymania tajemnicy i poufności informacji uzyskanych w celu realizacji procesu rezerwacji. Podjęte zobowiązanie pozostaje w mocy przez czas nieokreślony.

   

Zobowiązania Hotres.pl

 1. Hotres.pl jako Podmiot przetwarzający dane osobowe Gościa, zapewnia wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, oraz dodatkowych zabezpieczeń informatycznych, opierających się na sprawdzonych serwerach i systemach służących do przetwarzania danych osobowych w usługach świadczonych drogą elektroniczną.
   
 2. Hotres.pl oświadcza, że systemy informatyczne wykorzystywane do przetwarzania danych osobowych spełniają wymogi obowiązujących przepisów prawa, w szczególności chronione są w stopniu wysokim w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.
   
 3. Podwykonawcy i pracownicy Hotres.pl zostaną należycie umocowani do przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją procesu rezerwacji, na co Administrator oraz Gość wyrażają zgodę.
   
 4. W celu zapewnienia najwyższego bezpieczeństwa w przechowywaniu danych osobowych zgodnych z wymogami RODO, Hotres.pl zobowiązany się do:
  1. szyfrowania oraz anonimizacji transmisji danych osobowych
    
  2. ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania
    
  3. zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego
    
  4. regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych.

 

 

Postanowienia końcowe

Administrator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:

 1. konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu;
   
 2. konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego wpływ na treść Regulaminu;
   
 3. rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Hotres.pl;

Skontaktuj się z nami!

logo

 

ul. Tatrzańska 4

34-532 Czarna Góra

 

recepcja@dworeknadbialka.pl

tel.: +48 506539055

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas:

Napisz do nas:

w górę
w dół